Uttaporn Nimmalaikaew

อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

Thailand

Uttaporn Nimmalaikaew
b.1980 Bangkok, Thailand
Lives and works in Bangkok, Thailand

Uttaporn Nimmalaikaew was born in Bangkok in 1980, received his Bachelor of Fine Arts from King Mongkut’s Institute of Technology and Master of Fine Arts from Silpakorn University.

Uttaporn is interested in creating three-dimensional painting over layers of carefully draped thread and netting, he has developed a unique mixing of media that produces mesmerizing three-dimensional, ‘Holographic’ artworks, which is giving the image a sparse, floating when arranged in a lot of layers. Formed into a shape that corresponds to the object on the installation. Nimmalaikaew’s distinct style illustrates and explains the Buddhist philosophy. The prototype chosen to create works that reflect the state of his mind is the source of suffering and the deterioration of the things being used. To find the meaning of the way to Live life consciously.

In 2006, He received The Prestigious First Prize: The Sovereign Asian Art Prize 2006, Hong Kong. Between in 2011, He received The Prestigious First Prize: NATIONAL EXHIBITION OF ART 2011, Bangkok, he is also invited to join the exhibition project “Ghosts and Hells in Asian Art” 2017 at Quai Branly Museum, Paris. And In July 2019, Nimmalaikaew has a solo exhibition titles ตาฝาด: Reality as it isn’t at Subhashok The Arts Centre, Bangkok. He currently lives and works in Bangkok as a teacher at King Mongkut’s Institute of Technology and as the Artist also.

show more

อัฐพร นิมมาลัยแก้ว 
เกิด พ.ศ.2523 กรุงเทพฯ ประเทศไทย   
อาศัยและทำงานอยู่ที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

อัฐพร นิมมาลัยแก้ว จบศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาลัยศิลปากร อัฐพรสนใจการสร้างภาพจิตรกรรมสามมิติที่ผ่านกระบวนการวาดภาพสีน้ำมันบนผ้าโป่งแสง (ผ้ามุ้ง) แล้วนำมาซ้อนทับกันจนเกิดเป็นเหมือนภาพสามมิติ (Hologram) ภาพที่ปรากฏจึงมีลักษณะ เบาบาง ล่องรอย เมื่อซ้อนทับกันในจำนวนมาก สามารถลวงให้เกิดเป็นรูปทรงที่สอดรับกับวัตถุที่จัดแสดง ซึ่งฉีกออกจากความหมายเดิมของจิตรกรรมที่ใช้ภาษาสื่อสารเพียงสองมิติ เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในงานจิตรกรรมของอัฐพรเกิดจากความเชื่อในพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมต่างๆที่สามารถเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคงได้ โดยหยิบยกเรื่องราวจากบริบทรอบตัวผ่านบรรยากาศภาพบุคคล เพื่อขยายสู่ความเข้าใจกับวิกฤตสังคมในปัจจุบันสมัย ต้นแบบที่ถูกเลือกนำมาสร้างสรรค์แสดงถึงสภาวะภายในจิตใจของอัฐพร ผ่านการจินตนาการถึงโลกอีกมิติหนึ่งที่มาจากความเชื่อและเชื่อมโยงต่อการค้นหาความหมายของการดำรงชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติ

ผลงานของอัฐพรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดจิตรกรรมอาเซียน The Sovereign Asian Art Prize (Hong Kong ,ปี2549) ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ประกาศนียบัตรศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ(ปี 2554) เขายังได้รับเชิญร่วมโครงการนิทรรศการ “Ghosts and Hells in Asian Art”(Quai Branly Museum, กรุงปารีส,ปี 2561) และได้แสดงนิทรรศการเดี่ยว 6 ครั้ง “ตาฝาด: Reality as it isn’t” (Subhashok The Arts Centre, Bangkok,ปี 2562) ปัจจุบันเขาเป็นอาจารย์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและทำงานศิลปะไปด้วย

show more
Artwork

Related