Money, 2020

Tawan Wattuya works with watercolors and oil paints to create an aesthetics that collides with the senses, terrifying viewers, but also tickling them with caustic humor. Wattuya graduated from the Faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Arts, Silpakorn University. His works have been widely exhibited both locally and internationally, including ROUGE GALLERY: MONSTERS, VILLAINS & HELLBENT POLITICIANS (New York, 2018), QUEEN (Tokyo, 2019), and HATCH ART PROJECT (Singapore, 2019). 


For his work in BAB 2020, Wattuya recreates banknotes from all over the world by painting enlarged versions of them in watercolor, preserving the characters of each currency but letting the fluid properties of the watercolor forge new images. The blurriness, ambiguity, and beauty of these metamorphosed banknotes reflect the transformation of the world that is turning these banknotes into mere paper and diminishing their values: the financial crisis, inflation, currency exchange rates that fluctuate according to the economic conditions of each country, an economic recession or complete collapse due to catastrophes like an epidemic, online transactions where spending requires no exchange of actual money but of digits and ID numbers. Wattuya’s reproductions of the banknotes also highlight the different identities of each country. What appears in front of you may make you consider what is inside your pocket. In reality, what we assume is valuable today may be worthless tomorrow.

show more

ผลงานของ​ ตะวัน​ วัตุยา​ คือการใช้คุณสมบัติของ​ สีน้ำ​ หรือสีน้ำมัน​ ซึ่งปรากฏสุนทรียศาสตร์ที่ปะทะกับการสัมผัสรับรู้​ ไปสู่การเขย่าขวัญคนดูพอๆ กับน่าขบขัน​ และไม่น้อยที่เสียดสีเจ็บแสบ​ สำหรับงาน​ BAB​ 2020​ ตะวันเลือกที่จะใช้ธนบัตรต่างๆ จากทั่วโลกนำมาสร้างขึ้นใหม่โดยการขยายขนาดและวาดด้วยสื่อสีน้ำโดยยังคงคาแรคเตอร์ของธนบัตรนั้นไว้และปล่อยให้คุณสมบัติของสีน้ำสร้างภาพใหม่ขึ้น​ ความเลือนราง​ คลุมเครือและความงามแบบใหม่ทำให้ธนบัตรนั้นเปลี่ยนรูปร่าง​ message สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทำให้ธนบัตรกำลังกลายเป็นกระดาษธรรมดาหรืออาจจะทำให้คุณค่าลดลง​ ทั้งวิกฤตทางการเงินของประเทศและโลก​ ภาวะเงินเฟ้อ​ ค่าเงินถูกลด​ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งขึ้นลงไม่แน่นอนไปตามสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ​ของแต่ละประเทศ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรืออาจถึงขั้นล่มสลายเนื่องมาจากภัยพิบัติอย่างโรคระบาด​ หรือการเก็งกำไรในรูปแบบของการเล่นหุ้นในตลาดการเงินที่ผิดวิธี ตลอดจนการเกิดขึ้นของระบบออนไลน์ในโลก

การใช้เงิน​ซึ่งทำให้ผู้คนและระบบการค้ากลายรูปไปสู่การเก็บสะสมหรือใช้จ่ายด้วยตัวเลขในบัญชีธนาคารกับการโอนย้ายตัวเลขทดแทนการใช้เงินจริงๆ​ ​ นอกจากนี้ภาพแทนของธนบัตรหลากหลายประเทศที่ตะวันนำมาวาดยังบ่งชี้อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศที่แตกต่าง​อีกด้วย​ สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าผู้ชมอาจทำให้เราหวนคิดถึงสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของเรา​ ว่าในความเป็นจริง​ สิ่งสมมุติที่ถูกมองว่าวันนี้มีค่าแต่พรุ่งนี้อาจไร้ค่า​ หรืออาจเสื่อมราคาและเปลี่ยนแปลงคุณค่าได้เสมอ​นั้นมีอยู่จริงแล้วในโลกยุคนี้

ตะวัน​ วัตุยา​ เรียนจบจากคณะจิตรกรรม​ ประติมากรรมและภาพพิมพ์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ เขาเป็นศิลปินที่มีงานแสดงมากมายทั้งในและต่างประเทศ​ อาทิเช่น ROUGE GALLERY: MONSTERS, VILLAINS & HELLBENT POLITICIANTS (นิวยอร์ก, พ.ศ. 2561); QUEEN (โตเกียว, พ.ศ. 2562) และ HATCH ART PROJECT (สิงคโปร์, พ.ศ. 2562).


show more
also at
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

Related